Oferta dla Firmy

Oferta dla Firmy

Współpracujemy z firmami w wielu obszarach ich funkcjonowania.

 • Kredyt Hipoteczny

  Kredyt hipoteczny to najatrakcyjniejszy sposób finansowania zakupu wybranej nieruchomości. Mieszkanie, dom czy sama działka – wszytko sfinalizujemy kredytem hipotecznym. Posłużymy się nim też do wyremontowania lub wykończenia nieruchomości. Wysokość kredytu zależy od Państwa dochodów, dotychczasowych zobowiązań ale także od wartości nieruchomości. Wykorzystując te czynniki bank wylicza Państwu zdolność kredytową oraz maksymalną wysokość kredytu.

  Dzięki szerokiej ofercie kredytowej, jak również doskonałej orientacji na rynku kredytowym pomożemy Państwu w wyborze najatrakcyjniejszej oferty oraz w załatwieniu stosownych formalności dzięki czemu zaoszczędzicie Państwo swój czas i pieniądze.

  Oferta kredytów hipotecznych w Financial Partners:

  - najlepsze kredyty z aktualnej oferty 22 banków,

  - 0% prowizji za udzielenie kredytu,

  - finansowe do 90% wartości nieruchomości,

  - w walucie - PLN, EUR, USD, GBP,

  - okres kredytowania do 35 lat,

  - akceptacja różnych źródeł dochodów.

 • Kredyt Inwestycyjny

  kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

   

 • Kredyt refinansowy

  To kredyt udzielany na spłatę jednego zobowiązania, a nie kilku jak w przypadku kredytu konsolidacyjnego; jest to na ogół zmiana kredytu zaciągniętego w jednym banku na korzystniejszy kredyt dla kredytobiorcy w innym banku. Przykładowo, obecne oprocentowanie kredytów jest dużo niższe od oprocentowania kredytów zaciągniętych parę lat temu. Kredyt refinansowy pozwoli nam zamienić stary kredyt z wysokim oprocentowaniem na korzystniejszy kredyt z niższym oprocentowaniem. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest zmiana banku.

 • Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy to najpopularniejsza pożyczka w formie gotówki zaciągana na różnego rodzaju cele konsumpcyjne i nie tylko. Kredyty takie są na pewno dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy potrzebują szybko gotówki. Banki, po ocenieniu zdolności kredytowej, ustalają z klientem kwotę udzielanego kredytu, wysokość rat oraz termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jeśli potrzebujesz gotówki poszukamy dla Ciebie konkretnego rozwiązania.

 • Kredyt obrotowy

  kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansowa – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

 • Kredyt deweloperski

  Kredyt deweloperski przeznaczony jest wyłącznie na działalność związaną z budową nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż.

  Kredyt deweloperski dostępny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla spółek prawa handlowego w tym również spółek celowych.

   Kredyt deweloperski wymaga zabezpieczenia rzeczowego najczęściej w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji

 • Kredyt samochodowy

  Jednym z najczęściej zawieranych kredytów (poza kredytami gotówkowymi czy hipotecznymi) są kredyty samochodowe przeznaczane na zakup pojazdów nowych jak i używanych. Finansują one zwykle koszt zakupu w 100 % a okres kredytowania może wynosić nawet 10 lat (jest on uzależniony od wysokości zaciągniętego zobowiązania i wieku pojazdu). Kredytem tym można sfinansować również zakup motorów, quadów, skuterów. Szybko i skutecznie znajdziemy dla Państwa niskie oprocentowanie i dogodne warunki spłaty.

 • Factoring

  krótkoterminowe finansowanie transakcji (gł. eksportowych) przez firmę kredytującą, rozliczającą i zabezpieczającą wypłacalność odbiorcy,a także przyjęcie na siebie przez spółkę odpowiedzialności za ściągnięcie wierzytelności innej spółki w zamian za kilkuprocentową opłatę odliczaną od natychmiast wypłacanej sumy przejętych rachunków.

 • Leasing

  W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

 • Ubezpieczenie OC firmy

  rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 k.c.) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 k.c.), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

 • Ubezpieczenie grupowe

  ubezpieczenie zawierane na rzecz określonej grupy osób (ubezpieczonych), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.

Optymalizacja podatkowa – termin ten obejmuje działania, podejmowane w ramach obowiązujących regulacji prawnych, których celem jest dążenie przedsiębiorstwa do obniżenia swoich obciążeń podatkowych, minimalizacji ryzyka podatkowego lub czasowego przesunięcia powstania obowiązku podatkowego. Optymalizacja jest kwestią o tyle kontrowersyjną, że nieraz utożsamiana się ją z działaniami prowadzącymi do obejścia prawa podatkowego. Jednak jedynie metody legalne i mieszczące się w ramach przepisów podatkowych definiują optymalizację podatkową.

Optymalizacja może mieć różne źródła. Jednym z nich jest swoboda decyzyjna, którą ustawodawca pozostawił podatnikowi. Może on np. samodzielnie wybrać metodę dokonywanej amortyzacji, okresu rozliczeniowego, sposobu wpłacania zaliczek cz też rozliczania podatku dochodowego. Wybór konkretnego rozwiązania dyktowany jest indywidualną sytuacją, w związku z czym podatnik może wybrać dla siebie najbardziej korzystne.

Sukcesja majątkowa to proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. Obejmuje szeroko wszystkie sytuacje przekazywania majątku, które mają miejsce w sposób naturalny w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Dotyczy w zasadzie wszystkich konfiguracji rodzinnych oraz sytuacji, gdzie majątek zmienia właściciela w procesie przekazywania go w ramach rodziny (nie zawsze z pokolenia na pokolenia - zdarza się przecież, że po dzieciach dziedziczą rodzice czy nawet dziadkowie). Dotyczy każdego rodzaju majątku, czy to prywatnego, czy też działającego biznesu w dowolnej formie prawnej.

 Sukcesja majątkowa może odbywać się "za życia" poprzez darowizny, rzadziej sprzedaż czy na podstawie innych umów cywilnoprawnych; albo "na wypadek śmierci". Wówczas może być dokonywana w sposób przemyślany i uporządkowany, przy pomocy testamentów oraz właściwie dobranych produktów finansowych, albo też w sposób mniej dostosowany do warunków panujących w danej rodzinie oraz cech przekazywanego majątku: poprzez dziedziczenie ustawowe.

Współpracujemy z renomowanym biurem rachunkowym. Dzięki długoletniej relacji naszym klientom zapewniamy korzystniejsze warunki współpracy w zakresie księgowości.

Biuro rachunkowe oferuje:

-prowadzenie ksiąg rachunkowych

-sporządzanie deklaracji i rozliczeń

-sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

-pomoc w zakładaniu działalności

-prowadzenie zapisów w KPiR

-wiele innych indywidualnie zleconych prac